Dialog “Nastavení”

Tento dialog Vám umožní zvolit si nastavení aplikace PortaBase. Klepnutím na “OK”/”Done” potvrdíte předvolby na všech kartách dialogu, klepnutím na “Zrušit” či křížek pro uzavření dialogu ponecháte stávající předvolby nezměněné. Dialog obsahuje tyto karty:

Poznámka

Maemo Fremantle v tomto dialogu nepoužívá karty; všechna nastavení jsou zobrazena jako posouvatelný seznam možností.

Všeobecné

Karta “Všeobecné” obsahuje následujícící volby:

Vyžadovat potvrzení mazání

Označte tuto volbu, chcete-li zobrazovat výzvu k potvrzení smazání každého záznamu, náhledu, pořadí či filtru. Snížíte tak riziko nežádoucího smazání něčeho, co byste smazat nechtěli, např. při nechtěném překlepu.

Povolit editaci přepínačů v prohlížeči dat

Označení této volby umožní přepínání booleánských hodnot zobrazených v Prohlížeči dat klepnutím na odpovídající buňku. To usnadní např. práci se seznamem úkolů, současně však zvýší možnost nechtěné změny hodnoty.

Zobrazovat záznamy jedním klepnutím

Při výchozím nastavení klepnutím na záznam v Prohlížeči dat otevřete vybraný záznam v Prohlížeči záznamů. Odznačením této volby získáte možnost vybrat záznam bez okamžitého otevření dialogu.

Přizpůsobit k práci na zařízení s malým displejem

Při použití této volby aplikace PortaBase použije výchozí hodnoty některých nastavení (např. šířku sloupce, počet záznamů na stránku, aj.), které se hodí pro malé zobrazovací plochy. Tyto hodnoty lze obvykle předpokládat dle použitého operačního systému, některé netbooky a MID s operačními systémy pro PC však mohou lépe fungovat bez aktivace této volby.

Automaticky otočit dle orientace zařízení (jen na Maemo Fremantle)

Při označení této volby aplikace automaticky přepíná mezi zobrazením obsahu na šířku a na výšku podle aktuální orientace zařízení.

Používat stránky v Prohlížeči dat

Výběr této volby zobrazí v dolní části Prohlížeče dat navigační lištu, která umožňuje přepínání mezi stránkami a kde můžete zadat počet záznamů zobrazených na jedné stránce. Je-li tato volba odznačena, navigační lišta bude skryta a všechny záznamy vyhovující stávajícímu filtru budou zobrazeny v jediném posouvatelném seznamu.

Výchozí počet záznamů na stránce

Výchozí hodnota maximálního počtu záznamů, které mohou být zobrazeny na jedné stránce nově vytvářených databází.

Zalamovat poznámky

Označením této volby povolíte automatické zalamování textu v Editoru/Prohlížeči poznámek bez nutnosti ručního vkládání zalomení. Ve výchozím nastavení je text zalamován pouze v mezerách, lze však nastavit vynucené zalamování kdekoli v textu (což může být vhodné u jazyků, které obvykle nepoužívají mezery mezi slovy, např. u japonštiny).

Datum a čas

Karta “Datum a čas” obsahuje tyto volby:

Formát datumu

Formátování použité pro datum např. v Prohlížeči dat, Prohlížeči záznamů atd.

Formát času

Volba mezi 24 hodinovým či 12 hodinovým (Ráno/dopoledne či Odpoledne/večer) zobrazením času.

Týden začíná

Nastavení prvního dne v týdnu; tato volba ovlivní vzhled dialogu pro zadávání datumu.

Zobrazovat sekundy

Označte tuto volbu, chcete-li zobrazovat sekundy ve sloupcích typu čas v Prohlížeči dat, Prohlížeči záznamů atd.

Vzhled

V sekci “Písmo” na kartě “Vzhled” lze vybrat jakékoli dostupné písmo a určit jeho velikost pro použití aplikací PortaBase. Vybrané písmo bude používáno pro veškeré texty v aplikaci PortaBase (i po ukončení aplikace a při dalším jejím spuštění), dokud si nezvolíte jiné. Této volby lze využít např. pokud výchozí písmo systému nepodporuje znaky Unicode (na moderních systémech vzácné) nebo chcete-li zobrazit na obrazovce více textu. (Tato volba není dostupná na Mac OS X kvůli problémům koexistence systému a aplikací používajících ve svých rozhraních nestandardní písma.) Na Maemo Fremantle si zobrazované záznamy zachovají výšku umožňující obsluhu prsty bez ohledu na zvolenou velikost písma, není-li aktivována volba “Upravit výšku zobrazeného záznamu dle písma”.

The “Row Colors” section contains two buttons which allow you to choose the colors which will be used for the backgrounds of rows in the data viewer, columns editor, view editor, and sorting editor. The color selected by the second button is also used as the alternate row color in the row viewer. Each button shows one of the current colors; clicking on one launches a color selection dialog in which you can pick a different color to use. There is also a “Reset” button to revert to the system’s default colors.

Poznámka

Tato volba není dostupná na Maemo Fremantle, kde je barevná paleta závislá na systémovém motivu. V tomto případě lze buď převzít střídavé barvy lichých a sudých záznamů podle použitého motivu nebo použít pro všechny záznamy stejnou barvu; některé motivy neobsahují pro tento účel vhodnou sadu barev.

Tlačítko “Vymazat seznam naposledy otevřených souborů” vymaže historii dříve vytvořených a otevřených souborů, čímž se vyprázdní i dialog pro výběr souboru. Následně otevírané soubory budou normálně přidávány do historie.