Editor seznamů

Tento dialog umožňuje vytvořit pod vybraným jménem vlastní seznam a zadat položky, které bude obsahovat. Vytvořený seznam pak bude k dispozici jako volba při výběru typu sloupce. Dialog Editoru seznamů zobrazuje položky seznamu a tlačítka společná i pro ostatní dialogy editorů:

Přidat

Přidá novou položku seznamu; nově otevřený dialog umožňuje zadat text položky.

Editovat

Umožní editaci již existující položky seznamu. Provedenou změnou budou dotčeny všechny výskyty dané položky ve stávajících záznamech.

Smazat

Smaže vybranou položku. Přitom budete dotázáni, čím chcete nahradit výskyty mazané položky.

Posunout nahoru

Posune vybranou položku v přehledu položek seznamu o jednu pozici výše (a stejně tak i v odpovídající rozbalovací nabídce).

Posunout dolů

Posune vybranou položku v přehledu položek seznamu o jednu pozici níž (a stejně tak i v odpovídající rozbalovací nabídce).

Bezprostředně pod jménem seznamu nalezneme tlačítka umožňující nakládání s položkami seznamu:

Seřadit

Seřadí položky dle abecedy. Dalším klepnutím na toto tlačítko změníte směr řazení.

Importovat

Přidá do vybraného seznamu nové položky z textového souboru; tento soubor musí obsahovat položky oddělené odřádkováním. Položky textového souboru, které jsou již v seznamu obsaženy, nebudou duplikovány.

Exportovat

Vytvoří textový soubor obsahující položky vybraného seznamu (každou na novém řádku).

Klepnutím na “OK” přijmete provedené změny, klepnutím na “Zrušit” či křížek pro uzavření dialogu ponecháte položky beze změny (nebo zrušíte vytvoření nového seznamu).