Prohlížeč dat

Toto je hlavní rozhraní aplikace, odkud můžete procházet obsah databáze a otevírat většinu ostatních dialogů. Rozhraní Prohlížeče dat tvoří:

Zobrazení záznamů a navigace

Největší část rozhraní Prohlížeče dat zabírá tabulka s náhledem na záznamy dané databáze. Můžete se posouvat po všech záznamech vyhovujících danému filtru; dobrý výkon aplikace to neovlivní, vždy se načtou jen data právě zobrazených záznamů. Klepnutím na záznam se normálně spustí dialog Prohlížeče záznamů; pokud jste to však v dialogu Nastavení zakázali, můžete jej přesto vyvolat stiskem Enter/Return, Mezerníku či Control-R (na Macu Command-R) na vybraném záznamu.

Klepnutí na buňku záznamu z Prohlížeče dat a podržení stisknutého tlačítka myši alespoň 1/2 sekundy vyvolá zvláštní funkce. Provedete-li tuto akci na buňce ve sloupci typu poznámka, otevře se Prohlížeč poznámek zobrazující konkrétní poznámku. Provedete-li akci na buňce ve sloupci typu obrázek, zobrazíte v Prohlížeči obrázků obrázek obsažený v dané buňce. Provedete-li akci na buňce ve sloupci jiného typu, otevřete Editor záznamů s možností editace daného záznamu.

Pokud jste si v dialogu Nastavení vybrali používání stránek v Prohlížeči dat, v dolní části obrazovky naleznete další ovládací prvky. Ovládací prvek v levé dolní části rozhraní udává maximální počet záznamů zobrazených najednou u stávajícího náhledu; počet záznamů lze změnit na libovolné celé kladné číslo (dostatečně nízká hodnota umožní skrýt vertikální posuvník zobrazovaný vpravo od tabulky se záznamy, což zvětší horizontální zobrazovací prostor; na Maemo Fremantle tento posuvník nenajdete). Vpravo od ovládacího prvku pro zadání výchozího počtu záznamů na stránce jsou tlačítka sloužící k navigaci na stránkách. Klepnutím na číslované tlačítko přejdete na odpovídající stránku se záznamy; tlačítko stávající stránky je přitom zobrazeno jako stisknuté. Klepnutím na tlačítko se šipkou zobrazíte tlačítka předešlé nebo následující pětice stránek.

Popisky sloupců

Záhlaví s popisky sloupců neslouží jen ke zjištění jmén sloupců. Změnu šířky sloupce v daném náhledu docílíte klepnutím na rozhraní záhlaví dvou sloupců (nebo na pravý okraj záhlaví s popiskem posledního sloupce) a přetažením okraje sloupce na požadovanou pozici. Klepnutím na záhlaví s popiskem seřadíte všechny záznamy daného sloupce vyhovující aktuálnímu filtru dle obsahu vzestupně; dalším klepnutím sestupně. Podržíte-li stisknuté záhlaví sloupce alespoň 1/2 sekundy, vyvoláte dialog statistiky sloupce s údaji pro vybraný sloupec a aktuální filtr.

Menu “Soubor”

Menu “Soubor” (hlavní menu na přístrojích s Maemo) obsahuje volby, které se použijí na databázový soubor jako na celek. Jde o:

Uložit

Uloží jakékoli změny provedené v souboru od jeho otevření nebo posledního uložení. Ukončíte-li aplikaci PortaBase bez uložení posledních změn, tyto změny budou ztraceny (předtím se zobrazí dialog s upozorněním). Tato volba není aktivní pokud v databázi od jejího poslední otevření či uložení nebyly prováděny žádné změny. (Chybí na Maemo, použijte tlačítko na liště.)

Změnit heslo

Spustí dialog umožňující uživateli změnit heslo datového souboru (zobrazí se jen u šifrovaných souborů).

Importovat...

Umožní provést import záznamů ze souboru CSV.

Exportovat...

Exportuje stávající obsah databáze do souboru CSV, HTML či XML.

Smazat záznamy vyhovující aktuálnímu filtru

Smaže všechny záznamy, které vyhovují právě používanému filtru.

Editor sloupců

Otevře Editor sloupců.

Editor seznamů

Otevře Správce seznamů.

Automatické přepínání obrázků

Otevře dialog, ze kterého lze spustit časovanou prezentaci z obrázků zahrnutých ve sloupci typu obrázek ve stávajícím náhledu. Zobrazeny budou jen obrázky záznamů vyhovujících aktuálnímu filtru ve stávajícím pořadí.

Vlastnosti

Otevře dialog zobrazující základní statistické údaje o stávajícím souboru (např. jeho velikost, počet záznamů, počet sloupců, aj.). Z tohoto dialogu lze otevřít také dialog statistiky sloupce.

Tiskový náhled

Spustí dialog tiskového náhledu s možností prohlédnout si, jak by vypadal tiskový výstup vybraných dat. Na tomto místě lze rovněž nastavit některé vlastnosti výstupu, např. velikost papíru a měřítko. (Nedostupné na Maemo, které postrádá podporu tisku.)

Tisk

Spustí tiskový dialog pro tisk dat stávajícího náhledu, filtru a pořadí. Berte na vědomí, že případné změny v nastavení tisku je nutné provést předem přes dialog tiskového náhledu. (Nedostupné na Maemo, které postrádá podporu tisku.)

Nastavení

Otevře dialog “Nastavení “.

Zavřít

Zavře stávající soubor; vyskytují-li se v souboru neuložené změny, bude uživatel dotázán, přeje-li si je uložit. (Chybí na Maemo, použijte tlačítko v pravém horním rohu obrazovky; nejdříve je třeba opustit celoobrazovkové zobrazení.)

Menu Záznam (chybí na Maemo)

Menu “Záznam” obsahuje akce, které se vztahují k jednotlivým datovým záznamům. Jde o:

Přidat

Přidá nový záznam (otevře Editor záznamů).

Editovat

Umožní editovat vybraný stávající záznam (opět přes Editor záznamů).

Smazat

Smaže vybraný záznam.

Kopírovat...

Přidá nový záznam, který bude obsahovat (v Editoru záznamů) předvyplněné údaje vybraného záznamu namísto výchozích hodnot.

Zobrazit

Zobrazí právě vybraný záznam v Prohlížeči záznamů.

Kvůli úspoře místa na obrazovce na Maemo toto menu chybí; stejnou funkcionalitu však plní tlačítka na liště a v Prohlížeči záznamů.

Menu “Náhled” (chybí na Maemo)

Menu “Náhled” umožňuje výběr a správu náhledů. Horní sekce tohoto menu má tři volby:

Přidat

Umožní přidat nový náhled do souboru databáze. Výběr této volby otevře Editor náhledů bez jména nového náhledu a bez vybraného kteréhokoli sloupce.

Editovat

Umožní editaci právě zobrazeného náhledu. Výběr této volby otevře Editor náhledů se zobrazením jména aktuálního náhledu a jeho uspořádáním sloupců. Náhled “Všechny sloupce” nelze editovat.

Smazat

Smaže vybraný náhled a přepne Prohlížeč dat do náhledu “Všechny sloupce”. Náhled “Všechny sloupce” nelze smazat.

Pod těmito položkami obsahuje menu přehled všech náhledů vytvořených pro stávající databázi, u právě zobrazeného náhledu je zatržítko. Chcete-li přepnout na jiný náhled, jednoduše vyberte požadovaný náhled z menu.

Kvůli úspoře místa na obrazovce na Maemo toto menu chybí; stejnou funkcionalitu však plní dialog náhledů spuštěný z tlačítkové lišty.

Menu Pořadí (chybí na Maemo)

Menu “Pořadí” umožňuje výběr a správu konfigurací řazení položek. Horní sekce tohoto menu obsahuje tři volby:

Přidat

Umožní přidat do souboru databáze nové pořadí záznamů. Výběr této volby spustí Editor pořadí s novým pořadím beze jména a bez označených datových sloupců.

Editovat

Umožní editaci právě použitého pořadí (dostupné jen při použití již pojmenovaného pořadí). Výběr této volby spustí Editor pořadí s otevřením aktuálního pořadí a jeho nastavení.

Smazat

Umožní smazat právě použité pořadí (dostupné jen při použití již pojmenovaného pořadí).

Pod těmito položkami menu nalezneme přehled všech pořadí definovaných pro danou databázi, zatržítko vlevo od jména pořadí ukazuje, je-li některé z nich právě použito. Chcete-li změnit způsob řazení záznamů, jednoduše vyberte požadované pořadí z menu. Chcete-li seřadit záznamy podle jediného datového sloupce zobrazeného v aktuálním náhledu, bude zřejmě rychlejším způsobem klepnutí na záhlaví s popiskem sloupce, podle kterého chcete záznamy seřadit.

Kvůli úspoře místa na obrazovce na Maemo toto menu chybí; stejnou funkcionalitu však plní dialog pořadí spuštěný z tlačítkové lišty.

Menu “Filtr” (chybí na Maemo)

Menu “Filtr” obsahuje volby umožňující vybrat, které záznamy mají být zobrazeny. Horní sekce tohoto menu zahrnuje čtyři volby:

Vyhledat

Slouží k rychlé definici dočasného filtru obsahujícímu jen jedinou podmínku. Chcete-li pak znovu zobrazit všechny záznamy (nebo použít jiný nadefinovaný filtr), vyberte požadovaný filtr z dolní části tohoto menu.

Přidat

Umožní nadefinovat nový filtr; bude přitom spuštěn Editor filtrů beze jména a bez definovaných podmínek.

Editovat

Umožní editaci právě vybraného filtru (opět pomocí Editoru filtrů). Filtr “Všechny záznamy” nelze editovat.

Smazat

Umožní smazat právě vybraný filtr. Filtr “Všechny záznamy” nelze smazat.

Pod těmito položkami menu nalezneme přehled všech filtrů definovaných pro danou databázi, zatržítko vlevo od jména filtru ukazuje, je-li některý z nich právě použit. Chcete-li použít jiný filtr, jednoduše jej vyberte z menu.

Kvůli úspoře místa na obrazovce na Maemo toto menu chybí; stejnou funkcionalitu však plní dialog filtrů spuštěný z tlačítkové lišty.

Tlačítka lišty

K nejčastěji používaným operacím lze přistupovat přes tlačítka umístěná na liště. Jde o:

Uložit

Odpovídá volbě “Uložit” z menu “Soubor”.

Přidat

Odpovídá volbě “Přidat” z menu “Záznam”.

Editovat

Odpovídá volbě “Editovat” z menu Záznam. (Chybí na Maemo)

Kopírovat...

Odpovídá volbě “Kopírovat” z menu Záznam. (Chybí na Maemo)

Smazat

Odpovídá volbě “Smazat” z menu Záznam. (Chybí na Maemo)

Náhledy

Spustí dialog “Náhledy”.

Pořadí

Spustí dialog “Pořadí”.

Filtry

Spustí dialog “Filtry”.

Vyhledat

Odpovídá volbě “Vyhledat” z menu “Filtr”.

Celá obrazovka

Klepnutím na toto tlačítko zobrazíte aplikaci PortaBase na celé obrazovce (displeji) nebo se vrátíte zpět do normálního zobrazení.