Editor sloupců

Každý soubor aplikace PortaBase obsahuje jednu tabulku s formátem definovaným uživatelem. Formát tabulky je určen posloupností datových sloupců, z nichž každý má své vlastní jméno, datový typ a výchozí hodnotu. Při vytváření nového souboru aplikace PortaBase je vždy zobrazen dialog Editoru sloupců umožňující uživateli definovat datové sloupce. Sloupce již existujícího souboru lze kdykoli změnit výběrem volby “Editor sloupců” (v Prohlížeči dat z menu “Soubor” - kromě přístrojů Maemo, kde jsou menu zjednodušena).

Stávající definice sloupců jsou zde zobrazeny ve stejném pořadí jako v Editoru záznamů. S definicemi sloupců lze nakládat pomocí tlačítek v dolní části Editoru sloupců:

Přidat

Vytvoří novou definici sloupce a přidá ji na konec přehledu. Pomocí zobrazeného dialogu uživatel zadá jméno, datový typ a výchozí hodnotu nového sloupce. (Vyberete-li jako typ příslušného sloupce v tomto dialogu “(Nový seznam)”, spustí se Editor seznamů, který Vám umožní nový seznam vytvořit.) Výchozí hodnota je údaj, který bude použit v daném sloupci u již existujících záznamů a současně bude použit v Editoru záznamů u nově přidávaných záznamů jako přednastavený údaj.

Editovat

Umožní editaci vybrané definice sloupce. Jednou zvolený datový typ sloupce však již nelze změnit. Je-li změněna výchozí hodnota, nově nastavená výchozí hodnota se objeví v Editoru záznamů u nově přidávaných záznamů; již existující záznamy přitom nebudou změnou ovlivněny.

Smazat

Smaže vybranou definici sloupce. Veškeré údaje uchovávané v takovém sloupci budou přitom ztraceny.

Posunout nahoru

Posune vybraný sloupec v seznamu Editoru sloupců o jednu pozici výše (a současně také v Editoru záznamů).

Posunout dolů

Posune vybraný sloupec v seznamu Editoru sloupců o jednu pozici níž (a současně také v Editoru záznamů).

Žádná ze změn ve formátu tabulky není provedena dříve, než ji uživatel potvrdí volbou “OK” (“Done” na Maemo Fremantle); je-li použita volba “Zrušit” či křížek pro uzavření dialogu, veškeré změny jsou zrušeny a původní formát souboru je ponechán beze změny. Volba “Zrušit” či křížek pro uzavření dialogu při definování sloupců nového souboru vytváření souboru zruší. Uzavřením dialogu se přeneseme zpět do Prohlížeče dat.